Studenti akademskih master studija Reklama i mediji školuju se po istim propisima koji važe i za ostale studente Fakulteta dramskih umetnosti. To znači da su sve obaveze oko prijavljivanja ispita, rokova i sličnih pitanja regulisana Statutom fakulteta.

Važno je da znate da o svim pitanjima vezana za vaše studiranje odlučuju sledeća tela i ličnosti:

Nastavno umetničko veće, Veće katedara, Koordinator studija i Saradnik za nastavu i poslediplomske studije.

Nastavno umetničko veće fakulteta je upravljačko telo koje između ostalog usvaja studijske programe koji se organizuju na Fakultetu po studijskim grupama i dostavlja ih Univerzitetu radi donošenja; donosi godišnji program rada koji obuhvata i program umetničkih projekata, odnosno naučnih istraživanja Fakulteta; imenuje komisije za proveru sklonosti i sposobnosti za upis studenata na studijske programe; odlučuje o pitanjima nastavne, naučne i stručne delatnosti fakulteta; utvrđuje uslove i način upisa kandidata na akreditovane studijske programe;. 

Koordinator studija je autor studija i on upravlja studijama od akreditacije a onda i tokom čitavog edukativnog procesa do samih završnih radova i njihove odbrane.
On predlaže plan i program Veću fakulteta kao i programe predmeta i predloge predavača, gostujućih predavača i sl.

Saradnik za nastavu i poslediplomske studije je osoba koja dnevno upravlja procesom odvijanja nastave: zakazuje predavanja, poziva profesore i informiše studente. Referent vodi i dosije svakog studenta. Njemu se predaju ispitne prijave, svi seminarski radovi kao i ostali dopisi profesorima, Koordinatoru ili Veću fakulteta.


LITERATURA

Studentima na raspolaganju stoji biblioteka
fakulteta kao i priručna biblioteka studija sa
preko stotinu najnovijih naslova iz oblasti
Oglašavanja. Knjige su vlasništvo profesora i
predavača na studijama. Studentima će biti na raspolaganju u pdf formatu.

Preuzmite INFORMATOR


Saznajte više o predmetima, upisu, profesorima i svemu što je potrebno za studije na masteru Reklama i mediji

Download Informaror RiM    ( PDF )

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved