Način ocenjivanja

Konačna ocena na svakom od predmeta studijskog programa i pojedinačnih modula, formira se kontinuiranim praćenjem rada i postignutih rezultata studenta tokom zimskog i letnjeg semestra tekuće školske godine, te rezultata postignutih u toku predispitnih aktivnosti i na ispitu. Ukupno opterećenje studenta sastoji se od pohađanja predavanja i vežbi, konsultacija, samostalnog rada pod nadzorom i samostalnog rada, pripreme master ispita, itd.

Postupci za proveru znanja i ocenjivanje su: predispitne obaveze, aktivnost na časovima, kolokvijum, praktični i seminarski radovi, istraživački rad studenata, usmeni i pismeni deo ispita.


Ispit se polaže usmeno i pismeno, a ispitni rokovi su, prema Zakonu o visokom obrazovanju: januarski, aprilski, junski, septembarski i oktobarski.

Student nakon ispunjavanja predispitnih obaveza, polaže ispit. Uspešnost studenta u savlađivanju određenog predmeta kontinuirano se prati tokom nastave i izražava se poenima.

Svaki se predmet vrednuje sa 100 poena, a ispunjenjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, student može da ostvari najviše 100 poena. Najmanji obim predispitnih obaveza koje se mogu ispuniti tokom semestra je 30, a najveći 70. Svaki predmet iz studijskog programa ima jasan i objavljen način sticanja poena.

Ocene se iskazuju brojčano od 5 do 10, pri čemu 5 nije prolazna ocena, a 10 je najviša ocena. Ocena studenta je zasnovana na ukupnom broju poena koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i veština.

PRATITE NAS!

© Copyright 2018
Fakultet dramskih umetnosti, - All Rights Reserved